CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

I. Vị trí, chức năng
- Phòng Giáo dục thành phố Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vũng Tàu; có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) tại địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND thành phố Vũng Tàu.
- Phòng Giáo dục Thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Vũng Tàu; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
          Phòng Giáo dục Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng và trình UBND Thành phố các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển sự nghiệp giáo dục của Thành phố; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng và trình UBND Thành phố về quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong Thành phố. Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, chia tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trình UBND Thành phố quyết định.

3. Chủ trì xây dựng và trình UBND thành phố Vũng Tàu ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn, thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

4. Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý của UBND Thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo.

5. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục của các trường mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở giáo dục trực thuộc Thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp quản lý. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo phân công, phân cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND Thành phố.

6. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm và sáng kiến của các trường học. Hướng dẫn chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn Thành phố.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm để UBND Thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND Tỉnh và phân công của UBND Thanh phố; Chịu trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, điều động, thuyên chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên theo phân cấp quản lý.

8. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của Thành phố gửi cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan chuyên môn về tài chính, kế hoạch của UBND Thành phố trong việc phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

9. Quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, bảo quản sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học; việc phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý.

10. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND Thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền hoặc phân công./.