Saturday, 03/12/2022 - 22:14|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Phạm Thị Mỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Kế toán
  • Điện thoại:
   0254. 3822483
  • Email:
   ptmy67@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Nhiệm vụ:
      - Quản lý nguồn kinh phí quản lý Nhà nước, kế toán vật tư-tài sản cơ quan.
      - Quản lý quỹ công đoàn cơ sở; các nguồn kinh phí thu chi hộ.
      - Kế toán tổng hợp.
     - Phối hợp với bộ phận cơ sở vật chất thanh tra – kiểm tra việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học;
     - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định.
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;

 • Hồ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02543822483
  • Email:
   tulap06vt@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
      - Quản lý nguồn kinh phí đặc thù về sự nghiệp Giáo dục MN, TH, THCS: Lập dự toán và thanh toán kinh phí phục vụ cho các hoạt động của các cấp học.
      - Quản lý nguồn kinh phí chương trình mục tiêu phổ cập giáo dục: Lập dự toán và thanh toán kinh phí chi cho hoạt động phổ cập giáo dục các cấp học.
       - Quản lý nguồn kinh phí Công đoàn Giáo dục thành phố Vũng Tàu.
       - Thẩm định hồ sơ và thanh toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các cấp học theo quy định.
       - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định của pháp luật.
        - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo định kỳ, đột xuất.
       - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;