Sunday, 03/07/2022 - 07:12|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Nguyễn Huy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Kế hoạch - Tổng hợp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:

      - Dự thảo quyết định, chỉ thị, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục 05 năm, hàng năm trên địa bàn trình UBND Thành phố quyết định; Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
       - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
       - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo giao kế hoạch phát triển trường, lớp hàng năm cho các trường học. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển của các trường học.
       - Cập nhật, thống kê - tổng hợp số liệu toàn ngành phục vụ cho công tác điều hành, quản lý giáo dục; Phụ trách công tác giáo dục dân tộc.
      - Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục.
      - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố Vũng Tàu và Sở Giáo dục và Đào tạo.
      - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

 • Phạm Thị Mỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Kế toán
  • Điện thoại:
   0254. 3822483
  • Email:
   ptmy67@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Nhiệm vụ:
      - Quản lý nguồn kinh phí quản lý Nhà nước, kế toán vật tư-tài sản cơ quan.
      - Quản lý quỹ công đoàn cơ sở; các nguồn kinh phí thu chi hộ.
      - Kế toán tổng hợp.
     - Phối hợp với bộ phận cơ sở vật chất thanh tra – kiểm tra việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học;
     - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định.
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;