Saturday, 03/12/2022 - 21:57|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Lương Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Nghiệp vụ Trung học cơ sở
  • Điện thoại:
   024.38515184
  • Email:
   luongthuyvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:

       - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục THCS trên địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục THCS và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
        - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp THCS; Theo dõi tình hình hoạt động các trường THCS trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục các trường THCS theo quy định, phát triển trường THCS chất lượng cao.
       - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố.
      - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên THCS.
     - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã thực hiện phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn.
      - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục THCS, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
     - Phụ trách thủ tục hành chính: thẩm định hồ sơ học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp THCS; hồ sơ cho phép hoạt động các trường THCS. 
      - Quản trị phần mềm VnEdu cấp THCS, Trường học kết nối.
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.