Saturday, 03/12/2022 - 23:25|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Hoàng Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Công tác GD Thường xuyên và Đoàn - Đội
  • Điện thoại:
   02548515184
  • Email:
   dong_pgd@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:

      - Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND Thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
      - Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ lên lớp (văn nghệ, thể dục – thể thao, hoạt động chủ điểm, giáo dục môi trường, an toàn giao thông, ...) của các trường học; Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ, đột xuất cho Sở Giáo dục, UBND Thành phố theo quy định.
      - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch và nội dung của công tác Đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường trên địa bàn theo quy định.
      - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội.
      - Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện công tác y tế học đường, vệ sinh và sức khỏe, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, An toàn giao thông. Phụ trách công tác giáo dục học sinh khuyết tật.
      - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về công tác đội, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về về công tác đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp trên địa bàn thành phố.
     - Tham mưu cho lãnh đạo: thẩm định hồ sơ cấp phép các cơ sở dạy Giáo dục kỹ năng sống. 
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.