Tuesday, 20/04/2021 - 05:55|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0254.3852156
  • Giới thiệu sơ bộ:

      Nhiệm vụ
      - Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Mầm non; Giáo dục dân tộc; Công tác tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục; Xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự; Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên; Chính sách nhà giáo; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Công tác pháp chế và giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ cơ sở; Các đề án phát triển giáo dục mầm non; Đề án vị trí việc làm; Quy hoạch và phát nguồn nhân  lực; Tập san Giáo dục; Công tác thanh tra và kiểm tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Trưởng phòng;

           - Tham gia các Ban điều hành về Phổ cập giáo dục; Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo; Hội Cựu giáo chức; Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi; Hội Khuyến học;
   Tham gia các ban chỉ đạo khác liên quan đến lĩnh vực công tác.
          - Phụ trách các bộ phận: nghiệp vụ Mầm non, Tổ chức cán bộ, Văn thư.
           - Phụ trách các trường thuộc địa bàn phường: 3, 4, 5, 6.

 • Nguyễn Khắc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   064. 3859538
  • Email:
   nguyenkhachung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
     - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục tiểu học; các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục tiểu học và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
     - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp tiểu học; Theo dõi tình hình hoạt động các trường tiểu học trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục các trường tiểu học theo quy định.
     - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, xét duyệt hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
     - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên TH
     - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn.
     - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục tiểu học, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
     - Phụ trách thủ tục hành chính: thẩm định hồ sơ học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp tiểu học; Hồ sơ cho phép hoạt động các trường THCS. 
     - Quản trị phần mềm quản lý chất lượng tiểu học (EQMS), VnEdu cấp TH.
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

 • Lê Văn Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   064.38515183
  • Email:
   levanmypgd@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Nhiệm vụ:
      - Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục tiểu học, cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các đề án và dự án liên quan đến phát triển giáo dục tiểu học, kiên cố hóa trường học; Công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Trưởng phòng; Giáo dục trẻ khuyết tật và hoà nhập; Công tác bảo vệ, phục vụ, phòng chống bão lụt, cháy nổ, thiên tai.
      - Tham gia Ban điều hành Phổ cập giáo dục, Hội đồng khoa học công nghệ; Ban Phòng chống bão lụt, cháy nổ, thiên tai và các ban chỉ đạo khác liên quan đến lĩnh vực công tác.
     - Trực tiếp phụ trách bộ phận: cơ sở vật chất – thiết bị trường học, nghiệp vụ Tiểu học, Bảo vệ, phục vụ.
     - Phụ trách các trường thuộc địa bàn: phường 7, 8, 9, Thắng Tam.