Saturday, 03/12/2022 - 22:47|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Trần Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   025 38515184
  • Email:
   huongvt19@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
   Dự thảo quy hoạch, kế hoạch đội ngũ 5 năm, hàng năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ Tỉnh trình UBND Thành phố quyết định
      - Hướng dẫn các trường công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế và thẩm định đề án vị trí việc làm của các trường công lập, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
       - Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp và quy định của pháp luật;
       - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của UBND Thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
       - Tham mưu cho lãnh đạo: Quản lý biên chế, nhu cầu tuyển dụng viên chức trường học; Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND thành phố Vũng Tàu. Tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học.
       - Giúp lãnh đạo cơ quan dự thảo và trình UBND thành phố các quyết định thành lập thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.
      - Thống kê - tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất
      - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.
      - Quản trị phần mềm Quản lý nhân sự (PMIS).
      - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.