Saturday, 03/12/2022 - 22:50|
Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu
 • Nguyễn Thị Mai Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lienntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành một số công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

    Phụ trách các nhiệm vụ sau:

   1. Nghiệp vụ Trung học cơ sở.
   2. Công nghệ thông tin, Khảo thí - Kiểm định chất lượng-chuẩn quốc gia.
   3. Phụ trách cải cách hành chính, lưu trữ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo; tập san của Ngành; Website của Phòng.
   4. Tham gia quản trị phần mềm Phổ cập; Cơ sở dữ liệu, Phần mềm VnEdu, TEMIS, ETEP.
   5. Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác lập, triển khai các Đề án phổ cập THCS, xóa mù; Đề án cơ sở vật chất trường lớp; phụ trách công tác lấy ý kiến về quy hoạch thẩm định đề án cơ sở vật chất trường lớp THCS dài hạn, trung hạn
   6. Tham mưu cho Trưởng phòng báo cáo UBND thành phố thường xuyên cũng như đột xuất những vấn đề được giao phụ trách.
   • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
 • Lê Thị Hồng Mận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0254. 3532600
  • Email:
   manpgdvt@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
     - Tổ chức tiếp nhận, xử lý công văn đi, đến; tổ chức lưu trữ, khai thác, bảo quản công văn, hồ sơ, tài liệu; quản lý con dấu theo quy định của pháp luật.
     - Quản lý kho, quỹ theo quy định của pháp luật; sắp xếp phương tiện, nơi làm việc và thực hiện công tác hành chính, quản trị phục vụ công việc điều hành cơ quan của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
     - Giúp lãnh đạo xây dựng và theo dõi việc thực hiện lịch công tác tuần, tháng, năm; việc thực hiện nội quy cơ quan.
     - Tổ chức việc tiếp khách, hướng dẫn khách khi đến liên hệ công tác tại cơ quan. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định.
     - Phụ trách phần mềm Văn phòng điện tự Eoffice.

 • Phạm Thị Mỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách Kế toán
  • Điện thoại:
   0254. 3822483
  • Email:
   ptmy67@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Nhiệm vụ:
      - Quản lý nguồn kinh phí quản lý Nhà nước, kế toán vật tư-tài sản cơ quan.
      - Quản lý quỹ công đoàn cơ sở; các nguồn kinh phí thu chi hộ.
      - Kế toán tổng hợp.
     - Phối hợp với bộ phận cơ sở vật chất thanh tra – kiểm tra việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học;
     - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định.
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;

 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0254.3852156
  • Giới thiệu sơ bộ:

      Nhiệm vụ
      - Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Mầm non; Giáo dục dân tộc; Công tác tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục; Xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự; Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên; Chính sách nhà giáo; Công tác dân số, gia đình và trẻ em; Công tác pháp chế và giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ cơ sở; Các đề án phát triển giáo dục mầm non; Đề án vị trí việc làm; Quy hoạch và phát nguồn nhân  lực; Tập san Giáo dục; Công tác thanh tra và kiểm tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Trưởng phòng;

           - Tham gia các Ban điều hành về Phổ cập giáo dục; Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo; Hội Cựu giáo chức; Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi; Hội Khuyến học;
   Tham gia các ban chỉ đạo khác liên quan đến lĩnh vực công tác.
          - Phụ trách các bộ phận: nghiệp vụ Mầm non, Tổ chức cán bộ, Văn thư.
           - Phụ trách các trường thuộc địa bàn phường: 3, 4, 5, 6.

 • Trần Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Tổ chức cán bộ
  • Điện thoại:
   025 38515184
  • Email:
   huongvt19@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
   Dự thảo quy hoạch, kế hoạch đội ngũ 5 năm, hàng năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ Tỉnh trình UBND Thành phố quyết định
      - Hướng dẫn các trường công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế và thẩm định đề án vị trí việc làm của các trường công lập, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
       - Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp và quy định của pháp luật;
       - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của UBND Thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
       - Tham mưu cho lãnh đạo: Quản lý biên chế, nhu cầu tuyển dụng viên chức trường học; Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND thành phố Vũng Tàu. Tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học.
       - Giúp lãnh đạo cơ quan dự thảo và trình UBND thành phố các quyết định thành lập thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.
      - Thống kê - tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất
      - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.
      - Quản trị phần mềm Quản lý nhân sự (PMIS).
      - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

 • Hoàng Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Công tác GD Thường xuyên và Đoàn - Đội
  • Điện thoại:
   02548515184
  • Email:
   dong_pgd@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:

      - Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND Thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
      - Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ lên lớp (văn nghệ, thể dục – thể thao, hoạt động chủ điểm, giáo dục môi trường, an toàn giao thông, ...) của các trường học; Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ, đột xuất cho Sở Giáo dục, UBND Thành phố theo quy định.
      - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch và nội dung của công tác Đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường trên địa bàn theo quy định.
      - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội.
      - Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện công tác y tế học đường, vệ sinh và sức khỏe, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, An toàn giao thông. Phụ trách công tác giáo dục học sinh khuyết tật.
      - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về công tác đội, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về về công tác đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp trên địa bàn thành phố.
     - Tham mưu cho lãnh đạo: thẩm định hồ sơ cấp phép các cơ sở dạy Giáo dục kỹ năng sống. 
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

 • Lương Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phụ trách Nghiệp vụ Trung học cơ sở
  • Điện thoại:
   024.38515184
  • Email:
   luongthuyvt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:

       - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục THCS trên địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục THCS và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
        - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp THCS; Theo dõi tình hình hoạt động các trường THCS trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục các trường THCS theo quy định, phát triển trường THCS chất lượng cao.
       - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố.
      - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên THCS.
     - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã thực hiện phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn.
      - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục THCS, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
     - Phụ trách thủ tục hành chính: thẩm định hồ sơ học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp THCS; hồ sơ cho phép hoạt động các trường THCS. 
      - Quản trị phần mềm VnEdu cấp THCS, Trường học kết nối.
     - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

 • Lê Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989220182
  • Email:
   nghiepvuthvt@gmail.com
 • Hồ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02543822483
  • Email:
   tulap06vt@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiệm vụ:
      - Quản lý nguồn kinh phí đặc thù về sự nghiệp Giáo dục MN, TH, THCS: Lập dự toán và thanh toán kinh phí phục vụ cho các hoạt động của các cấp học.
      - Quản lý nguồn kinh phí chương trình mục tiêu phổ cập giáo dục: Lập dự toán và thanh toán kinh phí chi cho hoạt động phổ cập giáo dục các cấp học.
       - Quản lý nguồn kinh phí Công đoàn Giáo dục thành phố Vũng Tàu.
       - Thẩm định hồ sơ và thanh toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các cấp học theo quy định.
       - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định của pháp luật.
        - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo định kỳ, đột xuất.
       - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;